2015.01

Hai tiếng thở dài

Buông vào đêm

Hai mái đầu

Cách nhau gần ba mươi năm ngày chào cuộc sống

Những nỗi chông chênh chẳng thể nào thấu

Chỉ còn tiếng thở dài.

Advertisements