SAO TA CỨ MÃI CHUNG CHUNG…

Bài viết gợi ý về vấn đề Lượng hóa mục tiêu, chuẩn đầu ra và xây dựng hình mẫu sinh viên Ngoại thương
71abe2c56082fdb309d7e94cd88700123c001e05
“Nhận thức là quá trình đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiến – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thức khách quan….” – V.I. Lenin

Continue reading “SAO TA CỨ MÃI CHUNG CHUNG…”