PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Kỳ Nam

Nguyễn Tuấn Dương

Bài viết này giới thiệu một trong hai phương pháp chính được sử dụng trong dự án nghiên cứu thị trường là phương pháp định tính. Đây là phương pháp nhằm giúp có được thông tin với độ tin cậy và xác thực phục vụ cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp. Lĩnh vực nghiên cứu thị trường tuy không mới mẻ trên thế giới. Continue reading “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM”

ĐẢM BẢO TÍNH CHUẨN XÁC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI (VALIDITY IN SOCIAL RESEARCH)

Nguyễn Tuấn Dương

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều yếu tố để đánh giá sự thành công của một công trình khoa học. Hiện nay, trong lĩnh vực khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu luôn cố gắng nâng cao chất lượng của số liệu bằng cách tăng tính ổn định (Reliability) và tính chuẩn xác (Validity) của kết quả nghiên cứu (Litwin, 1995). Continue reading “ĐẢM BẢO TÍNH CHUẨN XÁC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI (VALIDITY IN SOCIAL RESEARCH)”