ĐẢM BẢO TÍNH CHUẨN XÁC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI (VALIDITY IN SOCIAL RESEARCH)

Nguyễn Tuấn Dương

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều yếu tố để đánh giá sự thành công của một công trình khoa học. Hiện nay, trong lĩnh vực khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu luôn cố gắng nâng cao chất lượng của số liệu bằng cách tăng tính ổn định (Reliability) và tính chuẩn xác (Validity) của kết quả nghiên cứu (Litwin, 1995). Trong đó, tính ổn định (Reliability) ở đây chính là sự ổn định về mặt kết quả của nghiên cứu trong một chu trình thời gian nhất định (Robson, 2010). Còn độ chuẩn xác đề cập đến tính chính xác hay sự trung thực của các suy luận được thực hiện từ kết quả nghiên cứu (Christensen, Johnson và Turner, 2014). Trong khuôn khổ bài viết này, sẽ đi sâu vào giới thiệu về tính chuẩn xác của nghiên cứu, các yếu tố cấu thành nên tính chuẩn xác, đồng thời, phân tích chi tiết các yếu tố đó nhằm đảm bảo tính chuẩn xác trong nghiên cứu khoa học.

16-09-dam-bao-tinh-chuan-xac-trong-linh-vuc-nc-xa-hoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s