ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Thực tế cho thấy đã có các nhóm sinh viên gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài NCKH. Một trong những khó khăn mà sinh viên gặp phải đó chính là vấn đề quản lý thời gian của việc thực hiện đề tài. Continue reading “ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN”